Over het bewonersoverleg

Via deze website willen wij u informeren over onze taken en activiteiten.

Doelstelling van het Bewonersoverleg

Het bewonersoverleg Salderes maakt deel uit van het “Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen”, oftewel GOEB. Al de bewonersgroepen stellen zich tot doel het “Handhaven of verbeteren van het woon- en leefklimaat in de eigen wijk”.

Reikwijdte van het Bewonersoverleg Salderes

Het Bewonersoverleg Salderes werkt in het gebied dat hieronder op de kaart is aangegeven:

De bijbehorende straatnamen in alfabetische volgorde zijn:

Acacia, Berk, Beuk, Bosseweg noord (tot aan Oranjestraat),  Ceder,  Eik,  Els,  Goudenregen, Haagbeuk, Hazelaar, Hulst, Iep, Kastanje, Lariks, Lijsterbes, Magnolia,  Moseik, Notenboom, Parkwachters, Plataan, Populier, Prunus, Salderes, Sering, Spar,  Steeneik, Vogelkers, Wilg, Wintereik, Zomereik.

Taken van het Bewonersoverleg
 • Opkomen voor het algemeen belang van buurtbewoners daar waar zij aangeven dat het woon- en leefklimaat verbeterd dient te worden.
 • Zelf initiatieven nemen naar zowel buurtbewoners als naar overheden, organisaties en instellingen, als wij van mening zijn dat er knelpunten zijn, of kunnen ontstaan (preventief).
 • Als schakel dienen tussen buurtbewoners en overheden, organisaties en instellingen die iets aan die verbetering kunnen doen.
 • Het stimuleren van buurtbeheer (het SAMEN DOEN) door het leggen van persoonlijke contacten met buurtbewoners en via publiciteit.
 • Structureel overleg met andere Bewonersgroepen door deelname aan het Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen (GOEB).
 • Alert zijn op veranderingen in de wijk door het nauwgezet volgen van o.a. gemeentelijk beleid.
 • Eventueel aan beleidsbeïnvloeding doen.
 • Er wordt door de Bewonersoverleggen subsidie verkregen om de organisatie- en activiteitenkosten te kunnen dekken.

Zaken die onder meer door de afzonderlijke Bewonersoverleggen zijn of worden opgepakt zijn knelpunten of wensen op diverse terreinen zoals:

 • Onderhoud speelplekken.
 • Veiligheid (verkeer, sociaal, verlichting).
 • Overlast van diverse aard, zoals hondenpoep, zwerfvuil.
 • Terugdringen kleine criminaliteit.
 • Bewustwordingsproces samenleven.
 • Onderhoud groenvoorziening.